ค้นหาเพลงฟรีของ Kinh Thủy Sám (Quyển Thượng) - Thích Quảng Thanh

6:58:54 Tụng 1/2 LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP
9:12:01 Đọc KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM
6:18:28 1/2 Thích Trí Thoát Tụng KINH PHÁP HOA
5:12:32 Ht Tuyên Hoá Giảng KINH PHÁP HOA Phẩm 1
1:07:06 Thích Trí Thoát KINH PHỔ MÔN
52:46 Thích Pháp Hòa Tụng SÁM HỐI SÁU CĂN